Home » Wynalazki: Cement, Lampy, Polskie Wynalazki, Wynalazki I Konstrukcje Leonarda Da Vinci, Wynalazek, Witaminy, Pistolet VIS Wz. 35 by Source Wikipedia
Wynalazki: Cement, Lampy, Polskie Wynalazki, Wynalazki I Konstrukcje Leonarda Da Vinci, Wynalazek, Witaminy, Pistolet VIS Wz. 35 Source Wikipedia

Wynalazki: Cement, Lampy, Polskie Wynalazki, Wynalazki I Konstrukcje Leonarda Da Vinci, Wynalazek, Witaminy, Pistolet VIS Wz. 35

Source Wikipedia

Published August 2nd 2011
ISBN : 9781231963685
Paperback
52 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 50. Rozdzia?y: Cement, Lampy, Polskie wynalazki, Wynalazki i konstrukcje Leonarda da Vinci, Wynalazek, Witaminy, Pistolet Vis wz. 35, Pistolet maszynowy B?yskawica, Holografia, Rakieta, Kamizelka kuloodporna, NiebieskiMore?r d?o: Wikipedia. Strony: 50. Rozdzia?y: Cement, Lampy, Polskie wynalazki, Wynalazki i konstrukcje Leonarda da Vinci, Wynalazek, Witaminy, Pistolet Vis wz. 35, Pistolet maszynowy B?yskawica, Holografia, Rakieta, Kamizelka kuloodporna, Niebieski laser, Zderzak giewki, VHS, Teflon, Nagra, Cement portlandzki, Kevlar, Lampa gazowa, P?at Pu?awskiego, Lampa naftowa, Cyklometr, Narodowe Muzeum Nauki i Technologii im. Leonarda da Vinci w Mediolanie, Lampa D bereinera, Notacja polska, Slidepad, Harmonogram, Projektor filmowy, Lampa Davyego, Wyrzutnik bomb ?wi?teckiego, Telektroskop, Melex, Bomba kryptologiczna, Lampa ?ukowa, Karbid wka, Metoda Czochralskiego, Aeroskop, Usterzenie motylkowe, Mi niolot, Szachy trzyosobowe, K-202, Proces Sendzimira, Lampa olejna, Grubo?ciomierz ultrad?wi?kowy, Skrzyd?o delta, ?o?ysko kulkowe, Zamek ko?owy, Lacida, Viola organista, Sztuczna ko, Lampa sollux, System Sensor, Wykrywacz min, Peryskop odwracalny, Robot, Ebuliometr, Trylinka, Lampa ?arowo-rt?ciowa, Pleograf, Cement wiertniczy, Aldis, Cement ekspansywny, Cement hutniczy, PT-2, Cement ?u?lowy, Cement szybkotwardniej?cy, Cement bakteriob jczy, Cement glinowy, Cement supersiarczanowy, Paj?k, Lampa czo?owa, Cement pucolanowy, Cement anhydrytowy, Reflektory typu PC, Cement tampona?owy. Fragment: Witaminy - organiczne zwi?zki chemiczne, substancje egzogenne (tj. takie, kt re s? niezb?dne dla prawid?owego funkcjonowania organizmu ?ywego i kt re musz? by? dostarczone z po?ywieniem, gdy? sam organizm nie potrafi ich wytworzy?). Nazwa pochodzi od ?aci?skich s w vita (?ycie) i amina - zwi?zek chemiczny zawieraj?cy grup? aminow?. W rzeczywisto?ci nie wszystkie witaminy tak? grup? posiadaj?, np. witamina D jest przedstawicielem steryd w. Nazwa zosta?a wymy?lona przez polskiego biochemika Kazimierza Funka w 1912 roku. Funk jest tak?e odkrywc? witamin - w 1912 roku wyizolowa? tiamin?. Witaminy z definicji s? niezb?dne cz?owiekowi do ?ycia i musz? by? dostarczone z zewn?trz. Z regu?y tej w...